Zaklada Fipro

Grad Rijeka i Zaklada FIPRO objavljuju

Javni poziv

za podnošenje prijava za dodjelu nepovratnih subvencija
za mjeru Sufinanciranje razvoja komercijalizacije inovativnog proizvoda ili usluga

Rijeka, 23. listopada 2023.

Prijave se zaprimaju do 24. studenog 2023.

I. Prijavitelji

Prijavitelji za sredstva mogu biti:

 • fizičke osobe – nositelji inovativnih ideja koji su spremni registrirati gospodarsku djelatnost na način da im sjedište bude na području grada Rijeke;
 • subjekti malog gospodarstva utvrđeni Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva (“Narodne novine” broj 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16) i Preporuci Europske komisije 2003/361/EC od 6. svibnja 2003. godine, koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu i čije je sjedište na području grada Rijeke.

Prijavitelji koji su posljednje 2 (dvije) godine sklopili Ugovor o financiranju sa Zakladom FIPRO ne mogu biti Korisnici financiranja i njihova prijava se neće razmatrati.

II. Predmet financiranja

Nepovratne subvencije se dodjeljuju za pokriće dijela prihvatljivih troškova razvoja i komercijalizacije inovativnog proizvoda ili usluga.

Bespovratna sredstva usmjeravaju se prema osobama koje poduzimaju radnje u vezi komercijalizacije inovacije i čiji poslovni koncepti pokazuju tržišni potencijal. Pritom se pod inovacijom podrazumijeva implementacija novog ili značajno poboljšanog koncepta proizvoda, usluga u poslovni proces poduzetnika. Na taj način poticanjem ulaganja u razvoj inovacija te primjenu (komercijalizaciju) rezultata istraživanja u poslovne aktivnosti postojećih ili budućih poduzetnika, utječe se na stvaranje ili povećanje njihove konkurentnosti, što je glavni cilj ove mjere.

Sredstva se dodjeljuju za financiranje sljedećih prihvatljivih troškova:

 • troškovi instrumenata, opreme, alata i materijala nastali izravno uslijed razvoja projektne ideje;
 • troškovi izrade prototipa, ispitivanja te testne primjene inovativnog proizvoda ili usluge;
 • troškovi istraživanja temeljem ugovora s drugim stranama;
 • troškovi stjecanja, potvrđivanja i zaštite patenata i ostale nematerijalne imovine (intelektualnog vlasništva);
 • troškovi promidžbe u postupku pripreme za izlazak na tržište te aktivnosti razvoja prodajnih kanala;
 • troškovi plaće novozaposlenih osoba na projektu u visini do 50% prosječne mjesečne neto plaće u Republici Hrvatskoj za 2022. godinu.

Sredstva se neće dodjeljivati za sljedeće neprihvatljive troškove:

 • troškovi savjetodavnih usluga povezanih s redovitim aktivnostima;
 • troškovi koji se poduzetniku već financiraju putem drugih mjera ili programa;
 • troškovi osoblja (plaće osoblja prijavitelja) osim novozaposlenih osoba;
 • troškovi nastali prije objave natječaja;
 • režijski troškovi;
 • troškovi kupnje ili zakup zemljišta i zgrada;
 • troškovi kupnja vozila i plovila;
 • porez na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) te sve zakonom regulirane pristojbe;
 • svi ostali troškovi koji nisu vezani uz projekt koji se prijavljuje na Javni poziv.

III. Iznos sredstava i uvjeti financiranja

Iznos sredstava koji je Grad Rijeka osigurao za realizaciju ove mjere putem Zaklade FIPRO iznosi 19.910,00 eura. Sredstva se dodjeljuju uz sljedeće uvjete:

 • prethodno navedeni prihvatljivi troškovi po pojedinom projektu sufinanciraju se u visini od 80% troškova bez PDV-a, u najnižem iznosu od 4.000,00 eura do najvišeg iznosa od 6.700,00 eura;
 • rok financiranja/ korištenja sredstava je do 6 mjeseci;
 • sredstva se isplaćuju prema ispostavljenim računima dobavljača, a iznimno prema ponudama, u kojem se slučaju avansno isplaćuje 80% iznosa dok se ostatak od 20% isplaćuje prilikom predočenja računa;
 • sufinancirat će se trošak plaće novozaposlenih osoba u iznosu do 50% prosječne mjesečne neto plaće u pravnim osobama Republike Hrvatske prema objavljenom podatku državnog zavoda za statistiku za 2022. godinu;
 • međusobna prava i obveze korisnika subvencije i Zaklade FIPRO utvrđuju se Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava za mjeru Sufinanciranje razvoja komercijalizacije inovativnog proizvoda ili usluga (u daljnjem tekstu: Ugovor);
 • ako je podnositelj zahtjeva za dodjelom subvencije fizička osoba, prije potpisivanja Ugovora od potencijalnog korisnika zahtijevat će se registracija gospodarskog subjekta (osnivanje obrta ili trgovačkog društva);
 • sredstva će se dodjeljivati prema listi najbolje ocijenjenih prijava koje u potpunosti udovoljavaju uvjetima natječaja.

IV. Kriteriji za vrednovanje zahtjeva

Zahtjevi za dodjelu sredstava boduju se ocjenom od 1 (najmanja ocjena) do 10 (najviša ocjena) prema sljedećim kriterijima:

 • razina inovativnosti projekta ( inovativnost u odnosu na postojeća rješenja te stupanj složenosti inovacije);
 • tržišni potencijal inovacije (identifikacija kupaca/korisnika i njihovih potreba te procjena veličine tržišta);
 • financijska i komercijalna održivost projekta (izvori prihoda, raspoloživ kapital, rashodi);
 • izvedivost/zrelost projekta (identifikacija tehnoloških izazova, postavljanje cilja i aktivnosti na provedbi projekta, mjerljivi pokazatelji);
 • kapaciteti prijavitelja (kompetentnost i stručnost prijavitelja te ostala imovina prijavitelja);
 • horizontalna pitanja (ekološka prihvatljivost inovacije, promicanje socijalne uključenosti/promicanje održivog razvoja).

V. Prijavna dokumentacija

Zahtjev za dodjelu sredstava dostavlja se u elektroničkom obliku na propisanom obrascu s priloženom pratećom dokumentacijom.

Uz popunjeni Prijavni obrazac Zahtjeva prilaže se sljedeća dokumentacija u e-obliku:

 • izjava o korištenim državnim potporama „Obrazac izjave o potporama”;
 • preslika rješenja o upisu u odgovarajući registar upisa, odnosno preslika Obrtnice;
 • potvrda Porezne uprave o stanju duga (ne starija od 30 dana od dana podnošenja prijave) iz koje je razvidno da nema duga s osnova poreza i doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako je sukladno posebnim propisima, odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza;
 • ispunjena i ovjerena „Skupna izjava” (prijavitelj fizička osoba koja nije vlasnik gospodarskog subjekta Skupnu izjavu dostavlja nakon otvaranja istog, a neposredno prije potpisivanja Ugovora o financiranju sa Zakladom FIPRO);
 • preslika računa za troškove nabave opreme, razvoja inovativne ideje, izrade prototipa, plana komercijalizacije, testiranja, troškova zaštite te promidžbe, koji su izdani nakon objave Javnog poziva kao i dokaze da je izvršeno plaćanje istih;
 • preslika ponude/predračuna za prethodno navedene troškove (ukoliko računi nisu izdani);
 • preslika platne liste (ukoliko prijavitelj traži subvenciju troškova plaće novozaposlenih osoba na projektu);
 • životopis podnositelja prijave/voditelja projekta;
 • ugovor o radu za novozaposlene osobe (preslika) ili pismo namjere o zapošljavanju novih djelatnika;
 • izjava o sufinanciranju, sadržaja: Natjecatelj (ime i prezime) će osigurati vlastita sredstva (iznos) za sufinanciranje predmeta prijave (naziv projekta) u projektu Sufinanciranje razvoja komercijalizacije inovativnog proizvoda ili usluga (ako se odnosi na Natjecatelja).

Obrazac zahtjeva sa svim privitcima se dostavlja u e-obliku.

Računi/ponude/platne liste iz točke 5. mogu se dostavljati od datuma raspisivanja javnog poziva do isteka roka financiranja provedbe za robu isporučenu ili uslugu izvršenu unutar toga roka.

Prijavitelj je na zahtjev dužan dostaviti originalnu dokumentaciju u fizičkom obliku.

Nepotpune prijave se neće razmatrati.

VI. Dostava prijavne dokumentacije

Prijavna dokumentacija se dostavlja na adresu e-pošte fipro@fipro.hr. Po primitku prijave i provjeri priloženih dokumenata dobit ćete potvrdu urednog zaprimanja prijave e-poštom.

U slučaju da privitke zbog njihove veličine nije moguće poslati putem e-pošte, prijavitelji mogu koristiti Jumbo mail, Wetransfer.com ili slična rješenja za dijeljenje elektroničkih dokumenata putem kojih dokumentaciju treba uputiti na adresu e-pošte fipro@fipro.hr.

Prijavitelj je dužan provjeriti urednu dostavu prijave ukoliko ne dobije potvrdu urednog zaprimanja prijave i dokumenata u roku od dva radna dana na telefon 051 265 965 ili osobno na adresi Step Ri d.o.o., R. Matejčić 10, 51000 Rijeka.

Prijavitelj po ovo Javnom pozivu može podnijeti samo jednu prijavu za dodjelom subvencija.

VII. Informacije

Informacije i potrebni obrasci (obrazac Zahtjeva za dodjelu financijskih sredstava, obrazac Skupne izjave te obrazac Izjave o korištenim državnim potporama male vrijednosti) mogu se preuzeti klikom na ikone na dnu stranice ili dobiti putem e-pošte fipro@fipro.hr na upit, na službenim stranicama Zaklade FIPRO www.fipro.hr.

Rezultati Javnog poziva će biti objavljeni na web stranici www.fipro.hr.

Razvoj projekta podliježe stručnom praćenju, a Prijavitelj ima pravo na stručnu pomoć osoblja Zaklade FIPRO te zaposlenika Step Ri znanstveno-tehnologijskog parka Sveučilišta u Rijeci.

VIII. Rokovi

Službeni datum objave ovog Javnog poziva je 23. 10. 2023.
Prijave se zaprimaju do 24. 11. 2023. godine do kraja dana (23:59 h).
Lista korisnika koji ostvare pravo na subvencije po ovom Javnom pozivu, objavit će se na web stranici Zaklade FIPRO do 24. 12. 2023. godine.

Zaklada FIPRO zadržava pravo izmjene i dopune te produljenja roka ovog Javnog poziva.

Javni poziv za dodjelu
financijskih sredstava

Pravilnik dodjele
financijskih sredstava

Zahtjev za dodjelu
financijskih sredstava

Izjava o korištenim
državnim potporama

Skupna izjava

Grad Rijeka