Zaklada Fipro

Primorsko-goranska županija i Zaklada FIPRO objavljuju

Javni poziv

za podnošenje zahtjeva za dodjelu financijskih sredstava iz projekta
Komercijalizacija inovacija

Rijeka, 27. svibnja 2024.

Prijave se zaprimaju do 28. lipnja 2024.

I. Prijavitelji

Prijavitelji za sredstva mogu biti:

 • fizičke osobe (inovatori koji su spremni ući u poduzetnički pothvat ili ustupiti svoja prava drugom gospodarskom subjektu),
 • subjekti malog gospodarstva sukladno Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN 29/02, NN 63/07, NN 53/12, NN 56/13, NN 121/16) i Preporuci Europske komisije 2003/361/EC od 6. svibnja 2003. godine, a odnosi se na trgovačka društva izvan javnog sektora  te obrte  u privatnom vlasništvu čije je sjedište na području Primorsko-goranske županije.
 • subjekti malog gospodarstva koji u trenutku prijave mogu dokazati nepostojanje dugova po osnovi javnih davanja „Potvrdom nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga prema državi“ ili je dogovorena obročna otplata u fazi Prijave (dokazuje se originalnom Potvrdom nadležne Porezne uprave ili elektroničkim zapisom dostupnim na e-Građani, u dijelu e-Porezna ne starijom od 30 dana)
 • subjekti malog gospodarstva koji podmiruju obveze prema zaposlenicima i posluju pozitivno s registriranom dobiti.


Prijavitelji koji su posljednje  2 (dvije) godine sklopili Ugovor o financiranju sa Zakladom FIPRO ne mogu biti Korisnici financiranja i njihova prijava se neće razmatrati.

II. Predmet financiranja

Prijavitelj inovacije mora biti u mogućnosti dokazati djelovanje inovacije i to onog njenog obilježja koji je nositelj inovativnosti u prijavi. Dokazima se smatraju: postojanje djelotvornog (funkcionalnog) prototipa, dokaz kojim se potvrđuje princip ili objava znanstvenog članka u znanstvenom časopisu.

Sredstva se dodjeljuju za financiranje slijedećih prihvatljivih troškova razvoja i komercijalizacije inovacija:

 • izrada ili nabava potrebne opreme, alata i materijala za izradu inovacije ako se ista ne može ugovoriti kao vanjska usluga
 • izrada, ispitivanje, usavršavanje prototipa proizvoda ili postupka pružanja usluge
 • pripreme za izlazak na tržište, promotivne aktivnosti te aktivnosti ugovaranja i razvoja distributivno prodajnih kanala
 • certificiranje ili atestiranje proizvoda ili usluga radi izlaska na tržište
 • pretraživanja stanja tehnike, pripreme i zaštite intelektualnog vlasništva.

Sredstva se neće dodjeljivati za sljedeće neprihvatljive troškove:

 • nastalima prije objave Javnog poziva
 • povezanim sa zemljom, građevinskim objektima, infrastrukturom (priključci i sl.)
 • kupnja ili nabava motornog vozila
 • sve vrste poreza i carina uključujući PDV
 • troškovi koji se već financiraju putem programa EU ili drugih nacionalnih i internacionalnih programa
 • ostali troškovi koje povjerenstvo i Upravitelj Zaklade procjene nepotrebnim, nedozvoljenim ili neprikladnim bilo visinom bilo sadržajem o čemu će se pismeno izvijestiti Prijavitelj čija prijava je ocijenjena pozitivno.

III. Iznos sredstava i uvjeti financiranja

Ukupan iznos sredstava koji se dodjeljuje iz Zaklade iznosi najviše 40.000,00 eura i to uz sljedeće uvjete:

 • pojedinom Prijavitelju mogu se dodijeliti sredstva u minimalnom iznosu od 7.000,00 eura, a u maksimalnom iznosu raspoloživih sredstava koji ne može biti veći od 20.000,00 eura.
 • rok financiranja/ korištenja sredstava je do 6 mjeseci.
 • sredstva se isplaćuju u pravilu prema ispostavljenim računima dobavljača, a iznimno prema ponudama i predračunima.
 • od ukupno dodijeljenih sredstava financiranje se provodi na sljedeći način:
  • 50% dodjeljuje se bespovratno
  • 50% dodjeljuje se kao zajam
 • zajam se dodjeljuje bez kamata, bez jamaca, bez učešća i bez hipoteke. Rok otplate zajma je 2 godine, uz mogućnost ugovaranja počeka otplate do 1 godine od datuma ugovora o financiranju i taj poček ne ulazi u rok otplate.
 • međusobna prava i obveze utvrđuju se Ugovorom o dodjeli financijskih sredstava prema projektu Komercijalizacija inovacija.
 • do potpisa Ugovora za financiranje, ukoliko je Prijavitelj fizička osoba, zahtijevat će se osnivanje obrta ili trgovačkog društva ili ustupanje prava drugom gospodarskom subjektu sa sjedištem u Primorsko-goranskoj županiji.
 • prije potpisa Ugovora za financiranje, ukoliko je Prijavitelj pravna osoba, zahtijevat će se dostava BON1 – FINA OBRASCA, a u slučaju gubitka i Ugovor o kratkoročnoj pozajmici s vlasnikom.
 • sredstva će se dodjeljivati prema listi najbolje ocijenjenih prijava koje u potpunosti udovoljavaju uvjetima Javnog poziva, a povjerenstvo za odabir i ocjenu zahtjeva može odlučiti o postavljanju bodovnog praga.

IV. Kriteriji za vrednovanje zahtjeva

Zahtjevi za dodjelu sredstava boduju se ocjenom od 1 (najmanja ocjena) do 10 (najviša ocjena) prema osnovnim kriterijima:

 • stupanj inovativnosti u odnosu na postojeća i dostupna rješenja,
 • tržišni potencijal,
 • poduzetnička sposobnost prijavitelja, te dopunskim kriterijima
 • kvaliteta i izvedivost projekta,
 • potencijal stvaranja novih radnih mjesta,
 • razina ekološke prihvatljivosti.

V. Prijavna dokumentacija

Zahtjev za dodjelu sredstava dostavlja se u elektroničkom obliku na propisanom obrascu s priloženom pratećom dokumentacijom.

Uz popunjeni Prijavni obrazac Zahtjeva prilaže se sljedeća dokumentacija u e-obliku:

 • preslika rješenja o upisu u sudski registar (za poduzeća),
 • preslika obrtnice (za obrte),
 • potvrda nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga s osnove poreza, prireza i doprinosa na i iz plaće odnosno rješenje porezne uprave kojim se odobrava obročna otplata poreznog duga,
 • potpisana Skupna izjava,
 • životopis s popisom stručnih/poslovnih referenci,
 • ponude dobavljača  za troškove navedene u prijavi.
 • izjava o sufinanciranju sadržaja: Prijavitelj (ime i prezime) će osigurati vlastita sredstva (iznos) za sufinanciranje predmeta prijave (naziv projekta) u projektu Komercijalizacija inovacije (ako se odnosi na Prijavitelja).

 

Obrazac zahtjeva sa svim privitcima se dostavlja u e-obliku.

Prijavitelj je na zahtjev dužan dostaviti originalnu dokumentaciju u fizičkom obliku.

Nepotpune prijave se neće razmatrati.

VI. Dostava prijavne dokumentacije

 • Prijavna dokumentacija se dostavlja na adresu e-pošte: fipro@fipro.hr. Po primitku prijave i provjeri priloženih dokumenata dobit ćete potvrdu urednog zaprimanja prijave e-poštom.

 • U slučaju da privitke zbog njihove veličine nije moguće poslati putem e-pošte, prijavitelji mogu koristiti Jumbo mail, Wetransfer.com ili slična rješenja za dijeljenje elektroničkih dokumenata putem kojih dokumentaciju treba uputiti na adresu e-pošte: fipro@fipro.hr.

 • Prijavitelj je dužan provjeriti urednu dostavu prijave ukoliko ne dobije potvrdu urednog zaprimanja prijave i dokumenata u roku od dva radna dana na telefon 051 265-977 ili osobno na adresi Step Ri d.o.o. , R. Matejčić 10, 51000 Rijeka.

VII. Informacije

 • Informacije i potrebni obrasci (obrazac Zahtjeva za dodjelu financijskih sredstava te obrazac Skupne izjave) mogu se dobiti putem elektronske pošte: fipro@fipro.hr na upit, na službenim stranicama Zaklade FIPRO: fipro.hr.

 • Rezultati Javnog poziva će biti objavljeni na web stranici: fipro.hr.

 • Razvoj projekta podliježe stručnom praćenju, a Prijavitelj ima pravo na stručnu pomoć osoblja Zaklade FIPRO te zaposlenika STEP RI znanstveno-tehnologijskog parka Sveučilišta u Rijeci.

VIII. Rokovi

Službeni datum objave ovog Javnog poziva je 27.5. 2024. godine.
Prijave se zaprimaju do 28.6.2024. godine do kraja dana (23:59 h).
Prijavitelji će biti obaviješteni o odluci Upravnog odbora do 19.7.2024. godine na službenim stranicama Zaklade.

Zaklada FIPRO zadržava pravo izmjene i dopune te produljenja roka ovog Javnog poziva.

Javni poziv za dodjelu
financijskih sredstava

Pravilnik dodjele
financijskih sredstava

Zahtjev za dodjelu
financijskih sredstava

Primorsko-goranska županija